เงื่อนไขการใช้บริการ

WORKINGPRO.NET > เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ Workingpro.net

1. ทั่วไป

1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดย บริษัท เวิร์คคิงโปร เทคโนโลยีส์ จำกัด (“บริษัท”) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ workingpro.net (https://workingpro.net/) (“เว็บไซต์”) เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์

1.3 การใช้เว็บไซต์ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือเมื่อท่านเริ่มใช้งานเว็บไซต์ด้วยการกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของบริษัทให้ถือเป็นข้อยุติ

1.4 เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากบริษัทพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การจ้างงานถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์เป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น) ให้อ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกออเดอร์และการขอเงินคืน

1.5 เว็บไซต์เป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของเว็บไซต์ที่จะมีในอนาคต (“การบริการ”)

2. คำจำกัดความ

2.1 “งาน” หมายถึง สิ่งของ และ/หรือ ผลของการบริการต่างๆ ที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่านเว็บไซต์

2.2 “ฟรีแลนซ์” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ประกาศรับทำงานและจะส่งมอบงานผ่านเว็บไซต์ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

2.3 “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้ที่จ้างงานและรับมอบงานผ่านเว็บไซต์ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

2.4 “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์ โดยใช้บริการต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนด โดยผู้ใช้งานให้หมายความรวมถึงฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างด้วย

2.5 “หน้ารายละเอียดงาน” หมายถึง หน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ที่ฟรีแลนซ์ประกาศรับทำงาน โดยฟรีแลนซ์สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของงานที่ตนประกาศรับทำงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างฟรีแลนซ์จากหน้ารายละเอียดงานดังกล่าว

2.6 “ออเดอร์” หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์ผ่านเว็บไซต์จากหน้ารายละเอียดงาน

2.7 “หน้างาน” หมายถึง หน้าหนึ่งบนเว็บไซต์สำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างให้ฟรีแลนซ์ทำ

2.8 “รายได้” หมายถึง จำนวนเงินที่ฟรีแลนซ์ได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย

2.9 “เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน” (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึง เนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้งานอื่นๆในระบบเว็บไซต์ที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยบริษัท หรือเว็บไซต์เอง

2.10 “ใบเสนอราคา” หมายถึง ข้อมูลที่ฟรีแลนซ์ส่งผ่านระบบเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้งานที่สนใจจะจ้างงาน อันประกอบไปด้วยขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน พร้อมระบุเงื่อนไขและราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจจ้าง

2.11 “ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive)” หมายถึง ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางสถานะ และไม่มีการติดต่อ โต้ตอบผ่านเว็บไซต์ระหว่างผู้ว่าจ้าง และฟรีแลนซ์ จนถึงระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. การใช้บริการของเว็บไซต์

3.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ว่าจ้างทำการจ้างงาน หรือเป็นฟรีแลนซ์ประกาศรับทำงานบนเว็บไซต์ได้

3.2 ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งานเอง หากบริษัทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสมัคร หรือหลังจากที่การสมัครเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้

3.3 ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4 บริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดและจะประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของฟรีแลนซ์โดยอัตโนมัติ

3.5 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารบนหน้างานเท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.6 การว่าจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะว่าจ้างงานใดๆ ที่ฟรีแลนซ์เสนอให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์ต้องสื่อสารกันผ่านหน้ารายละเอียดงานเพื่อให้ฟรีแลนซ์ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และฟรีแลนซ์จะประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ทำงานเพื่อทำใบเสนอราคาส่งแก่ผู้ใช้งานต่อไป ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์จะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกเว็บไซต์

(2) เมื่อผู้ใช้งานได้รับใบเสนอราคาจากฟรีแลนซ์แล้วประสงค์จะจ้างฟรีแลนซ์ทำงาน ผู้ใช้งานสามารถว่าจ้างงานได้โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดงานของฟรีแลนซ์ที่ผู้ใช้งานต้องการจ้าง และยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง, การทำงาน, การแก้งาน, ความเป็นเจ้าของผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่ฟรีแลนซ์กำหนดในใบเสนอราคา เมื่อทำคำสั่งซื้อและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินค่างานผ่านเว็บไซต์ก่อนเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานจึงจะมีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างและเว็บไซต์จะสร้างออเดอร์ให้แก่ฟรีแลนซ์

(3) ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่หมวดการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานไม่สามารถชำระเงิน รับเงิน หรือรับออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการทำรายการผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

(4) เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหมายเลขออเดอร์สำหรับงานที่ว่าจ้างและกำหนดการส่งงาน ฟรีแลนซ์ก็จะดำเนินการตามที่จ้างเพื่อส่งงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนด

(5) เมื่อฟรีแลนซ์ดำเนินการตามที่จ้างเสร็จสิ้น ฟรีแลนซ์จะส่งงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติรับงาน โดยออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 72 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที และถือว่าการจ้างงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

(6) ผู้ว่าจ้างสามารถขอยกเลิกออเดอร์ได้หากมีเหตุจำเป็น แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานที่จะได้รับคืนนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน

3.7 การรับจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเป็นฟรีแลนซ์ประกาศรับจ้างงานบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ใช้งานจะมีสถานะเป็นฟรีแลนซ์เมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด และประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดงาน

(2) เมื่อฟรีแลนซ์ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์การจ้างงาน ให้ฟรีแลนซ์สื่อสารกับผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อฟรีแลนซ์ทราบความต้องการของผู้ใช้งานโดยชัดเจนแล้ว ให้ฟรีแลนซ์จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้ผู้ใช้งานตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์จะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกเว็บไซต์

(3) เมื่อผู้ว่าจ้างสร้างออเดอร์แล้ว ฟรีแลนซ์จะได้รับการแจ้งการสั่งงานตามออเดอร์จากระบบเว็บไซต์ผ่านอีเมลที่ฟรีแลนซ์ลงทะเบียนไว้ และหน้าเว็บไซต์เมื่อฟรีแลนซ์เข้าสู่ระบบ

(4) ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงานให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ฟรีแลนซ์ต้องขอยกเลิกออเดอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานส่วนที่ฟรีแลนซ์ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน และการยกเลิกออเดอร์โดยฟรีแลนซ์ จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของฟรีแลนซ์ด้วย

(5) ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่มส่งงานขั้นสุดท้าย (อยู่บนหน้างาน) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามรายละเอียดงานและภายในกำหนดส่งมอบงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานเพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบงาน

(6) ในการส่งงานขั้นสุดท้าย ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงานหรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงาน และ/หรือในใบเสนอราคา โดยการใช้ปุ่มส่งงานขั้นสุดท้ายในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้ฟรีแลนซ์ถูกร้องเรียน และ/หรือคะแนนรีวิวของฟรีแลนซ์จะถูกปรับให้ลดลง และ/หรือฟรีแลนซ์อาจถูกระงับบัญชีผู้ใช้ได้

(7) ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive) เกิน 180 วัน จะถือว่าออเดอร์ถูกยกเลิกโดยการยินยอมจากทั้งผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าค่างานที่ผู้ว่าจ้างชำระแล้วนั้นตกเป็นค่าบริการทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(8) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ฟรีแลนซ์ส่งมอบทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ฟรีแลนซ์ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดของความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ไว้บนหน้ารายละเอียดงาน ที่กำหนดให้ฟรีแลนซ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในงานดังกล่าว

(9) ฟรีแลนซ์จะได้รับเงินค่างานสำหรับทุกออเดอร์ที่ส่งมอบโดยสมบูรณ์ และออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยฟรีแลนซ์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมดในอัตราที่ผู้ว่าจ้างชำระหักออกด้วยค่าบริการของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของฟรีแลนซ์ และจะได้รับการโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ฟรีแลนซ์กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยฟรีแลนซ์ยินยอมให้บริษัทหักเงินค่าบริการดังกล่าวเพื่อเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ทันที

3.8 งาน

3.8.1 ฟรีแลนซ์สามารถประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดงานได้เป็นจำนวน 5 งานโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หากฟรีแลนซ์ต้องการประกาศงานมากกว่า 5 งาน ฟรีแลนซ์สามารถซื้อจำนวนการประกาศงานเพิ่มได้ ในส่วนการบริการตนเอง

3.8.2 หากฟรีแลนซ์ไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5. (การรับรองของฟรีแลนซ์) โดยการลงประกาศงานที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.8.3 งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลในข้อ 3.8.2 จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้

3.8.4 งานหรือฟรีแลนซ์ที่ได้รับการรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของเว็บไซต์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.8.5 ฟรีแลนซ์จะไม่ระบุ URLs ไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่จะนำผู้ใช้เข้าไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจาก เว็บไซต์ของ Workingpro เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น

3.8.6 งานทุกงานจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบในหน้ารายละเอียดงานให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ว่าฟรีแลนซ์เสนอบริการอะไร โดยเว็บไซต์จะมีช่องทางให้ฟรีแลนซ์สามารถอัพโหลดรูปประกอบงานได้

3.8.7 ฟรีแลนซ์จะไม่นำวีดีโอมาประกอบไว้บนหน้ารายละเอียดงาน เว้นแต่เป็นวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น

3.8.8 ฟรีแลนซ์ไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดงานที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของเว็บไซต์ได้

3.9 การยกเลิกออเดอร์ และการขอคืนเงิน

3.9.1 เมื่อออเดอร์ถูกสร้างแล้ว หากผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจ้าง หรือการยกเลิกการรับจ้าง จะต้องแจ้งไปยังบริษัทตามช่องทางติดต่อของบริษัท บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์และเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจคืนเงินค่างาน และจำนวนเงินที่จะคืน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งมอบงานอย่างผิดจุดประสงค์ เป็นต้น

3.9.2 การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัท ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ท่านได้อีกต่อไป หากท่านแจ้งระงับการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากบริษัท)

3.9.3 อย่างไรก็ตาม ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่ฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่ฟรีแลนซ์ได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน และ/หรือใบเสนอราคา หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้

3.9.4 หากบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่าสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกส่งคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Workingpro บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หากบริษัทพบการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว บริษัทฯ อาจหักค่าบริการออกจากเงืนคืนหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกออเดอร์เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง

3.10 การถอนเงินรายได้

3.10.1 ฟรีแลนซ์ต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนเงินรายได้ได้สำเร็จ

3.10.2 ฟรีแลนซ์สามารถถอนรายได้ได้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

3.10.3 ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของฟรีแลนซ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

3.10.4 ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนเงินรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้

3.10.5 บริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดในการถอนรายได้จากฟรีแลนซ์

3.11 การรีวิวและคะแนนการประเมินผลงาน

3.11.1 การรีวิวและการให้คะแนนการประเมินผลงานแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับ เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของเว็บไซต์ โดยการรีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างนั้น แสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานและการให้บริการของฟรีแลนซ์ บริษัทอยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับฟรีแลนซ์ถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือการให้บริการ เพื่อให้ฟรีแลนซ์ได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ตรงตามที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง

3.11.2 การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์

3.11.3 เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้สร้างออเดอร์และชำระเงินผ่านระบบเว็บไซต์สมบูรณ์แล้วเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดในการดำเนินการใดๆ กับบัญชีผู้ใช้ทั้งผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องการ หากบริษัทพบว่ามีการใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์

3.11.4 รีวิวจากผู้ว่าจ้างจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินผลงานได้

3.11.5 ฟรีแลนซ์ไม่สามารถปฏิเสธการส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากผู้ว่าจ้างได้ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการระงับบัญชีฟรีแลนซ์ทันที

3.11.6 ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิวหรือให้คะแนนการประเมินผลงานกับฟรีแลนซ์ได้ทุกเมื่อ

3.11.7 รีวิวของฟรีแลนซ์จะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับฟรีแลนซ์หลังจากฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบงานตามออเดอร์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของฟรีแลนซ์ในอนาคต

4. ข้อรับรองของผู้ว่าจ้าง

4.1 ผู้ว่าจ้างจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่างๆ เช่น (LINE/Whatsapp/WeChat/อื่นๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด

4.2 การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบเว็บไซต์มีให้เท่านั้น

4.3 ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

5. ข้อรับรองของฟรีแลนซ์

5.1 เนื้อหาการประกาศงานในหน้ารายละเอียดงานถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฟรีแลนซ์ ฟรีแลนซ์รับรองว่าฟรีแลนซ์มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว

5.2 บริษัทสามารถลบงานที่ฟรีแลนซ์ประกาศในหน้ารายละเอียดงานได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง

5.3 ฟรีแลนซ์จะไม่จูงใจ หรือดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้มีการชำระเงินค่างานนอกเหนือจากการทำรายการชำระเงินผ่านเว็บไซต์

5.4 ฟรีแลนซ์จะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

5.5 ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

6. ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท

6.1 การกำหนดให้การชำระค่างานต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง เนื่องจากทำให้ฟรีแลนซ์เกิดความมั่นใจว่าฟรีแลนซ์จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน และผู้ว่าจ้างก็ยังมีโอกาสได้รับเงินคืนหากฟรีแลนซ์ไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่ผู้ใช้งานชำระผ่านบริษัทนั้น ไม่ใช่เงินรายรับของบริษัท เพียงแต่ว่าฟรีแลนซ์ได้ให้คำยินยอมแก่บริษัทให้หักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกไปจากเงินจำนวนดังกล่าวได้เท่านั้น บริษัทจึงไม่ได้เป็นทั้งตัวการหรือตัวแทนอันเกี่ยวข้องกับการรับจ้างทำงานของฟรีแลนซ์แต่อย่างใด

6.2 แม้ว่าบริษัทต้องการให้ผู้ว่าจ้างได้รับงานที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานรวมถึงระยะเวลาส่งมอบที่ฟรีแลนซ์จะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ เว็บไซต์ได้จัดระบบการรีวิวและคะแนนการประเมินผลงานของฟรีแลนซ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างฟรีแลนซ์ที่ตนสนใจ

6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดใดๆ สำหรับการตกลงจ้างงานที่ไม่อยู่ในออเดอร์ หรือมีการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของเว็บไซต์

6.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลลอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้งานได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของเว็บไซต์

6.5 เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากฟรีแลนซ์หรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หากบริษัท ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น บริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.6 บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนซ์ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของฟรีแลนซ์ โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากฟรีแลนซ์ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของฟรีแลนซ์

6.7 การใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์ ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด

6.8 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

7. การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์

7.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ด้วยการเจรจาผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทไปยังช่องทางติดต่อของบริษัทที่ระบุไว้ในระบบเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทเข้ามาช่วยเหลือระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้

7.2 หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ ฟรีแลนซ์มีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนต่อผลงานจากผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมินผลงาน และรีวิวของฟรีแลนซ์

8. การระงับการใช้งาน และการยกเลิกบัญชี

8.1 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงาน หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานรายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงใช้งานนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการอื่นๆ ตามข้อ 8. นี้

8.2 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง หรือดูถูก เป็นต้น

8.3 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์

8.4 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานคนเดียวกันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

8.5 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานเว็บไซต์หลายบัญชีเพื่อใช้จ้างงานตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ้างงานอย่างแท้จริง

8.6 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบเว็บไซต์ได้อีก

8.7 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงลงงานเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้ที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชี อาทิผู้จ้างงานที่ฟรีแลนซ์ถูกระงับบัญชี ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อสอบถามถึงข้อมูล สถานะของบัญชีดังกล่าว และแนวทางการขอยกเลิกออร์เดอร์ หรือการดำเนินการอื่นได้

8.8 ในกรณีที่บริษัทประสงค์ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

8.9 บริษัทอาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งาน การเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบเว็บไซต์ แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ต่อไป

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

9.1 บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://workingpro.net/privacy ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย

9.2 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอให้เปิดเผยนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลได้ หรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

9.3 บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการการรับชำระเงินที่บริษัทใช้บริการ สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการรับชำระเงิน

9.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่สื่อสารผ่านระบบของเว็บไซต์ได้ แต่บริษัทจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริต เรื่องการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

10. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทางคดี ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญหาย ความเสียหายและหนี้สินใดๆ อันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย การผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งาน

11. อื่นๆ

11.1 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบเว็บไซต์เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงผลงานที่มีการส่งมอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้

11.2 การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ หากฟรีแลนซ์ไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบไว้โดยชัดเจน งานหรือบริการทั้งหมดที่ฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้น จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ของผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวแล้ว หากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน ฟรีแลนซ์ยังถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่ฟรีแลนซ์ได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม

11.3 ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบเว็บไซต์กำหนดให้